BELEIDSPLAN 2018

 Inhoudsopgave:

 1. Inleiding
  1.  Doelstelling en werkwijze inloophuizen
  2.  Doelgroep
  3.  Toon Hermans Huizen Limburg
 2. Missie
 3. Vrijwilligersorganisatie
 4. Inhoudelijk aanbod
 5. Samenwerking en positionering van de informele zorg
 6. Financiering/sponsoring
 7. Communicatie en P.R.

1.Inleiding

 Op initiatief van Mart Martens ontstond het Toon Hermans Huis concept. In 1998 werd het eerste Toon Hermans Huis in Sittard geopend. Toon droeg de open huizen voor mensen met kanker een warm hart toe. Hij bezat zelf het prachtige talent om mensen in het hart te raken en bij iedere traan een glimlach te voorschijn te toveren.

Op verzoek van Mart Martens verbond hij zijn naam aan ons huis. Het Toon Hermans Huis is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Met naasten worden partner, familieleden, vrienden, nabestaanden etc. van patiënten met kanker bedoeld. Het Huis biedt door middel van diverse activiteiten informele zorg (complementaire psychosociale zorg) aan. Complementaire zorg betekent letterlijk “aanvullende zorg”. Deze complementaire zorg vervangt de gangbare zorg niet, maar vormt een aanvulling op de reguliere zorg. Informele zorg is zorg geleverd door mantelzorgers en vrijwilligers. Het gaat hierbij dus om activiteiten aanvullend aan de reguliere zorg (bron: Busch, M. 2006). Onder psychosociale zorg wordt verstaan dat er naast aandacht voor lichamelijke aspecten ook aandacht wordt gegeven aan psychische zorgaspecten en de context waarin dit afspeelt (bron: Ruijter de, L.).

 

 a) Doelstelling en werkwijze inloophuizen

Iedereen die kanker heeft of heeft gehad en hun naasten zijn welkom voor een luisterend oor, een gesprek met een lotgenoot, informatie over niet-medische zaken of om in stilte te verblijven. Het uitgangspunt van de inloophuizen is dat niets moet, maar veel kan.

De volgende doelstellingen staan centraal in ons Huis:

 • Het helpen van mensen bij het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van leven, ongeacht de ziektefase waarin zij zich bevinden
 • Het helpen voorkomen van een dreigend isolement of het ontlasten van de naasten (partner, familieleden)
 • Mensen met kanker de mogelijkheid bieden zichzelf te zijn en van daaruit hun weg te zoeken bij de aanpak van hun problemen
 • Als wegwijzer fungeren voor mensen met kanker, hun partners, familieleden en andere betrokkenen
 • Ondersteuning bieden bij de aanpak van problemen en de gevolgen hiervan
 • Het (her)vinden van de balans lichaam/geest.

De inloophuizen zijn geen behandelinstituut maar een vrijwilligersorganisatie en een informele ontmoetingsplaats. En wel op een dusdanige manier dat de eigen “menskracht” wordt aangeboord. Autonomie is in dezen een sleutelwoord. Geschoolde en getrainde vrijwilligers zijn aanwezig om de behoeften van gasten te achterhalen en hierop in te spelen.

 b) Doelgroep:                                                                                                                                                  

Tot de doelgroep behoren mensen die kanker hebben of hebben gehad en hun naasten, of mensen die er meer over willen weten.

 c) Toon Hermans Huizen Limburg.

De Limburgse Toon Hermans Huizen hebben een directeurenoverleg waarin ervaringen worden uitgewisseld, gezamenlijke activiteiten worden gepland en werkwijzen worden afgestemd. De Toon Hermans Huizen zijn aangesloten bij de brancheorganisatie IPSO, koepelorganisatie.

2. Missie

In aanvulling op de medische zorg, bijdragen aan de verbetering van en behoud van de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met kanker.

 

 3. Vrijwilligersorganisatie

 De Toon Hermans Huizen hebben veelal maar één of enkele betaalde krachten en werken verder met vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden specifiek geselecteerd, geschoold en getraind om de begeleiding aan gasten te kunnen bieden. Deze scholing wordt gezamenlijk (in Limburg) aangeboden en het curriculum is tot stand gekomen in samenwerking met de brancheorganisatie IPSO. In deze scholing wordt onder andere aandacht besteed aan het bieden van zogenaamde professionele nabijheid, het aanleren van geschikte communicatietechnieken en reflectie op eigen handelen. Daarnaast krijgt men achtergrondinformatie met betrekking tot de psychosociale gevolgen van kanker. Deze scholing is verplicht gesteld voor alle vrijwilligers van de inloophuizen en vastgelegd in een vrijwilligerscontract. Deskundigheidsbevordering krijgt hoge prioriteit omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor de kwaliteit die we bieden en tevens van grote waarde is voor de persoonlijke groei van de vrijwilliger.

Vrijwilligers zijn vaak mensen die na het beëindigen van hun formele arbeidstijd, op een actieve en vooral participatieve manier willen blijven deelnemen aan de maatschappij. De geldelijke vergoeding ontbreekt, op een onkostenvergoeding na.

Het arbeidsklimaat is voor vrijwilligers dan ook van groot belang.

Een serieuze en oprechte benadering van de medewerkers, het investeren in de ontwikkeling van hun eigen competenties en het van elkaar leren zijn belangrijke drijfveren voor vrijwilligerswerk.

 

 4. Inhoudelijk aanbod

 De Toon Hermans Huizen bieden aandacht, in verschillende vormen

Drie hoofdlijnen zijn uitgezet:

 1. Inloopfunctie:   Het Huis is op werkdagen geopend van 9-17 u. Tijdens de openingsuren kunnen gasten vrij binnenlopen voor een gesprek, ontmoetingsmoment of activiteit. Activiteiten die ontspanning bieden en de balans tussen lichaam en geest bevorderen en daarnaast ontmoetingsmomenten creëren. Als daar zijn: yoga, tai chi, creatieve expressie, verwenbehandelingen, zingen, schrijven, wandelen, dansen.
 2.  Incidentele workshops om aspirant-gasten en geïnteresseerden met ons huis kennis te laten maken.
 3.  Psychosociaal hulpverlener op afspraak.

Inmiddels staat er een gedegen, volledig bezet activiteitenaanbod, zaak is dit voor de toekomst te consolideren.

 
5. Samenwerking en positionering van de informele zorg

De Toon Hermans Huizen hechten grote waarde aan samenwerking. Er is een duidelijke lijn dat alle geboden zorg complementair is aan die in de formele zorg.                 “Dit doen we samen” is onze leus.

Het Toon Hermans Huis Venlo stelt zich ook in 2018 open en draagt actief bij aan de totstandkoming van en onderhoudt samenwerkingsverbanden binnen en buiten de regio.

 

 • Medio 2012 werd een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend door het Toon Hermans Huis Venlo en VieCuri medisch centrum teneinde de psychosociale zorg en ondersteuning aan de oncologiepatiënt te verbeteren, waarbij complementair zijn aan elkaar het streven is.
 • Sinds 2011 heeft het Toon Hermans Huis Venlo een formele samenwerkingsovereenkomst met het N.P.T.Z. (Netwerk Palliatieve Terminale Zorg) Noord Limburg. Doel hiervan is de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren, zowel op het organisatorische als op professionele en relationele vlak. Het N.P.T.Z. startte het project Ketenzorg palliatieve zorg.
 • R.P.K.L. (Regionaal Platform Kankerpatiëntenverenigingen Limburg): Toon Hermans Huis Venlo neemt middels een regionale afvaardiging deel aan de R.P.K.L. vergaderingen.
 • Een (vrijwillige) afgevaardigde van het Toon Hermans Huis Venlo is lid van klankbordgroep N.P.T.Z. (Netwerk Palliatieve Terminale Zorg).
 • Toon Hermans Huis Venlo is aangesloten bij de branche-organisatie IPSO-Attendum.
 • Het KWF heeft als speerpunt voor 2012 de psychosociale ondersteuning door de inloophuizen aangewezen. Vanaf 2012 mogen we op inhoudelijk gebied hun steun ervaren. Een heuse stap op weg naar samenwerking, erkenning en positionering!
 • Het Toon Hermans Huis Venlo werkt nauw samen met de andere Limburgse Toon Hermans Huizen.
 • Patiëntenverenigingen wordt de gelegenheid geboden om thema- en ontmoetingsavonden in ons huis te organiseren
 • Brancheorganisatie IPSO voor ondersteuning op gebied van bedrijfsvoering, beleids- en kwaliteitsontwikkeling.

       Verder werkt het Toon Hermans Huis Venlo samen met:

 • Ziekenhuizen
 • Gemeente Venlo
 • Basisscholen
 • Middelbare scholen
 • Beroepsopleidingen
 • Thuiszorgorganisaties
 • Hospices
 • Huisartsen
 • Huis voor de Zorg
 • I.K.N.(Integraal Kankercentrum Nederland)
 • Stichting Wel.Kom
 • Lions Bontamps
 • Steunpunt Mantelzorg
 • Stichting Do Some Good
 • Herstel en Balans
 • Ouderenbonden
 • Zorgverleners 1e en 2e lijn
 • Bedrijfsleven
 • Ambassadeurs en sponsoren
 • Omroep Venlo
 • P.K.S. (Prostaat Kanker Stichting)
 • B.V.N. (Borstkanker Vereniging Nederland)
 • Stichting Limburgs Landschap
 • Patiëntenverenigingen

 

 

De mens is een psychosociosomatische eenheid. Uitgaande van dit gegeven zijn we van mening actief bij te dragen aan de kwaliteit van leven van onze gasten.                          

Wij hebben tijd …. Een groot goed.

De Toon Hermans Huizen positioneren zich nu vlak tegen de formele zorgketen aan. Samenwerking levert win-win-win situaties op. Goede verwijsstromen, bekendheid geven aan het aanbod en samenwerking zijn dan ook noodzakelijk om de huizen een goede positie in de zorgsector te geven en te laten behouden. Binnen deze zorgsector is inmiddels de psychosociale zorg aan mensen met kanker tot speerpunt benoemd.

6. Financiering/Sponsoring

Het Toon Hermans Huis Venlo is grotendeels afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. Werving van deze middelen in verhouding tot de uitgaven is dus van groot belang. Het regionaal werven van deze middelen vindt op verschillende manieren plaats: het verkrijgen van een solide financiële basis geldt als speerpunt voor het jaar 2017. Mede door de economische crisis is een drastische uitbreiding noodzakelijk van het aantal ambassadeurs en sponsoren.

 • Ambassadeurs, sponsoren: structureel om “zekerheid” voor de toekomst te creëren worden bedrijven benaderd met het verzoek zich voor 3 jaar als ambassadeur of sponsor aan het THHV te verbinden.
 • Daarnaast maakt opzetten van acties, al dan niet in samenwerking met de andere Limburgse Toon Hermans Huizen, deel uit van dit plan.
 • Fondsenwerving zal een vast onderdeel moeten worden om te komen tot een structureel gezonde financiële basis.
 •  Incidenteel middels legaten, giften en sponsoractiviteiten.

Onze Stichting heeft de beschikking van de belastingdienst gekregen dat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn waardoor o.a. schenkingen aan onze Stichting volledig fiscaal aftrekbaar zijn.                                          

7. Communicatie en P.R.

Als je iets doet of samenwerkt is communicatie zeer belangrijk en essentieel, zowel intern als extern.

De Stichting Toon Hermans Huis zal via duidelijke en brede communicatie haar bestaan en activiteiten bij het publiek bekend maken. Hiertoe gebruiken we de volgende kanalen

- Extern:

 • Aktief beleid ten aanzien van vindplekken folders: deze worden 2 x per jaar op alle relevante plekken aangeleverd en vervangen.
 • Ontvangsten, rondleidingen branche-gerelateerde groepen
 • Lezingen
 • Boekenleggers
 • Raamkrant digitaal
 • Actueel PR-filmpje + extern Omroep Venlo
 • Wekelijks: free publicity
 • Persberichten, radio- en tv interviews
 • Deelname aan sociale, lokale en regionale activiteiten
 • Samenwerking met partners
 • Bezoeken netwerkbijeenkomsten t.b.v. fondsenwerving
 • Bezoeken lokale organisaties/groepen ter introductie
 • Joka weblog
 • Computer, website dagelijks updaten
 • Regiogids notariaten + flyers

 - Intern:             

 • Informatiecentrum
 • Mappen interne procedures
 • Jaarlijkse evaluatiegesprekken
 • Teamvergaderingen
 • Maandelijkse nieuwsbrief teamleden
 • Beleidsvisie
 • Jaarverslag
 • Publicatiebord hal
 • Gastdocentenoverleg, 4 x per jaar.

 

 

Who's Online

We hebben 90 gasten en geen leden online

GTranslate

enfrdeitptrues
Web Analytics