TOEKOMSTVISIE

 

 

Het Toon Hermanshuis op weg naar 2023

 

Vastgesteld door bestuur en team, juni/juli 2018

 

Opgesteld door de werkgroep:

Toos van Alderwegen

Toon Emonts

Ton Haagen

Mart Lemmen

 

 

Toekomst is meer dan voortzetting van het verleden

 

Inleiding

Voor 2018 is een beleidsplan voor het THH vastgesteld.

Alles wat hierin vermeld staat is nog van toepassing, maar uit te voeren acties zijn slechts in algemene termen vermeld.

(Het beleidsplan is te lezen op de website van het THH en eventueel te downloaden).

In twee bijeenkomsten met alle medewerkers is de vraag aan de orde gesteld of het THH heden ten dage nog bestaansrecht heeft.

Deze vraag is mede ingegeven door het feit, dat er steeds betere behandelmethoden zijn voor de ziekte, dat de ondersteuning van patiënten beter georganiseerd is, o.a. door de aanwezigheid van oncologisch verpleegkundigen en praktijkondersteuners en bovendien dat het taboe op de ziekte afgenomen is en er steeds meer op een open manier over gepraat wordt, zowel in familiaire kring als in de media.

 

Desondanks werd de vraag naar het bestaansrecht overtuigd positief beantwoord.

Dit op grond van:

 • een ernstige ziekte werpt mensen vooral terug op zichzelf en het dealen hiermee is vaak een eenzame aangelegenheid; juist in het THH leren mensen weer verbinding met andere mensen aan te gaan hetgeen zeer helend kan zijn;
 • ook naasten en nabestaanden vinden in het THH de steun, waarvoor in het reguliere behandelcircuit weinig ruimte is;
 • in het THH kunnen gasten hun verhaal vertellen zonder dat ze zich af hoeven te vragen hoe een ander zich daarbij voelt, noch hoeft men zich af te vragen of men de ander daarmee wel lastig moet vallen;
 • een klein klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een stagiaire in 2017, laat zien hoe belangrijk het THH is voor de bevraagde gasten;

 

In mei 2018 heeft een werkgroep van het bestuur de opdracht gekregen om een toekomstvisie voor het THH op te stellen met daaraan gekoppeld een concept beleidsplan.

Het resultaat hiervan ligt hierbij voor. 

Procedure

Er zullen concrete actieplannen opgesteld worden voor de komende jaren, waarbij allereerst het jaarplan 2019 vastgesteld wordt en op basis van de evaluatie aan het eind van het jaar worden telkens jaarlijks de nieuwe actieplannen opgesteld. De vastgestelde toekomstvisie met zijn richtinggevende uitspraken blijft hierin leidend.

 

Toon Hermanshuis Noord-Limburg 2023

 

We doen het samen.

 

Vooraf

 

In dit document gaan we ervan uit dat de ideaalsituatie in 2023 bereikt is. Daarom staat e.e.a. op een stellende manier beschreven.

In kadertjes zijn enkele richtinggevende uitspraken oftewel vuistregels vermeld, die van dienst kunnen zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Deze uitspraken zijn op willekeurige plaatsen vermeld en dus niet gekoppeld aan het hoofdstukje waarbij ze opgenomen zijn.

 

Als er geen woorden zijn, is er sprake van een groot verhaal.

 

Algemeen

Het THH Noord-Limburg is een organisatie die op een professionele manier werkt met vrijwilligers ten dienste van de gasten.

Er staat een goede organisatie en een voortdurende interactie zorgt ervoor dat het een levend(ig) geheel is. Een organisatie die niet star is, maar meebeweegt op het ritme van de ontwikkelingen en bewegingen in de samenleving en met name in de gezondheidszorg.

Deze flexibiliteit heeft ook een uitstraling naar buiten o.a. door een dynamische website en gerichte inzet van moderne sociale media.

 

Het THH heeft een duidelijke positionering in de Noordlimburgse gezondheidszorg.

Daarnaast is het THH bekend bij en speelt een rol in het maatschappelijk krachtenveld in de diverse gemeenten en daarmee in de hele regio Noord-Limburg.

Er is een overzicht van alle organisaties waarmee het THH samenwerkt. Uit dit overzicht blijkt ook wat de samenwerking inhoudt en hoe die vorm gegeven en in stand gehouden wordt.

 

Het huis is zodanig ingericht dat het een sfeer ademt van rust en gezelligheid. Een sfeer waarin je “jezelf mag zijn” , waarin je “op verhaal kunt komen”.

 

Daarom is het ook uitermate geschikt voor en wordt het ook gebruikt om ontmoetingen te arrangeren met de diverse partners.

 

Kernwaarden zijn: liefde, respect, aandacht, nabijheid

 

Financiën

Het THH ontvangt in 2023 een jaarlijkse structurele financiële bijdrage van gemeenten, KWF, Zorgverzekeraars en……

Hiermee kunnen de basale vaste lasten (salaris, huisvesting) bekostigd worden.

Overige middelen worden gegenereerd door sponsoring, legaten, schenkingen en acties.

Met alle subsidiënten en sponsors wordt een regelmatig contact onderhouden, zodat een kring ontstaat van betrokken en gelieerde instellingen, bedrijven en personen, die elkaar vanwege hun betrokkenheid bij het THH ontmoeten.

Op deze manier wordt voor sponsoren en donateurs desgewenst meerwaarde gecreëerd door hun netwerkontmoetingen of b.v. door via de website van het THH doorgelinkt te worden.

  

Kernbegrippen zijn: openheid, luisteren, contact, vriendelijkheid

 

Bestuur

 

Het bestuur is dusdanig samengesteld dat het beschikt over expertise op de volgende gebieden: financiën, psycho-sociale hulpverlening, het maatschappelijk krachtenveld en het leiden van een organisatie.

Taak van het bestuur is:

 • benoeming en ontslag van de directeur
 • het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur
 • het vaststellen van het beleid van het THH, waarbij behalve naar het financiële beleid ook gekeken wordt naar de manier waarop dit beleid past in de maatschappelijke context
 • het oppakken van maatschappelijke signalen en dit bespreken met de directeur
 • een aanvullende rol spelen in de contacten met subsidiënten en sponsoren 

 

Daar waar veel regels zijn, verdwijnen de waarden.

 

Kwaliteitsbeleid

Het slagen in de missie is afhankelijk van de kwaliteit van de activiteiten.

Daarom is er een goed uitgewerkt en uitgevoerd kwaliteitsbeleid, waarbij kwaliteit meer is dan een systeem van afspraken, regels, criteria en protocollen.

Kwaliteit is een beweging van voortdurende reflectie en constante dialoog.

Bovendien vinden er periodiek individuele voortgangsgesprekken plaats van medewerkers met de directeur, waarbij in elk geval aan de orde komen: motivatie en welbevinden, kennis en vaardigheden, ontwikkeling, uitvoering werkzaamheden,

 

In 2023 is onderzocht of we één keer per vier jaar de kwaliteit van het THH gaan laten beoordelen door een onderzoek, uit te voeren door een collega inloophuis of (bij voorkeur) door de overkoepelende organisatie IPSO.

Ter voorbereiding van zo’n onderzoek wordt in elk geval een klanttevredenheidsonderzoek gehouden.

De klachtenprocedure is beschikbaar voor alle belanghebbenden.

Tevens is er een externe vertrouwenspersoon.

Daarnaast functioneert er een klankbordgroep van gasten en eventueel andere belanghebbenden, waarmee regelmatig overleg gevoerd wordt over de uitgevoerde werkzaamheden alsmede over nieuwe initiatieven.

 

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk, maar individueel aanspreekbaar.

  

Vrijwilligersbeleid 

Het THH staat of valt met de inzet en kwaliteit van vrijwilligers. Derhalve wordt er goed vrijwilligersbeleid gevoerd. Dit is voor alle medewerkers transparant.

Hierbij gaat het om:

- functie-omschrijving

- werving en selectie

- behoud

- beloning

- privacy-code

- welbevinden

 

Met name dit laatste aandachtspunt (welbevinden) is belangrijk. Hierin worden diverse factoren meegenomen:

 • gehoord en gezien worden door elkaar en door de leiding
 • deel uitmaken van een groep, een gemeenschap
 • aangesproken worden op de eigen kwaliteiten
 • vertrouwen en ruimte om die kwaliteiten in te zetten
 • mogelijkheid om kwaliteiten uit te bouwen

 

In een gesprek is met betrekking tot de inbreng van gastheer/gastvrouw en gast is de verhouding 25% om 75%.

 

 

Professionalisering

De medewerkers, en met name de vrijwilligers, van het THH komen vanuit diverse arbeidsvelden en hebben uiteenlopende ervaringen en kwaliteiten.

Hierover wordt open gecommuniceerd, zodat medewerkers elkaar gericht feedback kunnen geven, dan wel vragen.

Door middel van intervisie en scholing wordt de professionaliteit van medewerkers en leidinggevende in stand gehouden en verder ontwikkeld. Hierbij wordt van externe begeleiders verwacht dat ze weten hoe de balans goed te vinden tussen professionaliteit en het gegeven dat er gewerkt wordt met vrijwilligers.

Hiervoor is o.a. nodig dat er gedifferentieerd gewerkt wordt op basis van individuele kwaliteiten of ontwikkelingsvragen.

Deze differentiatie is ook van belang in verband met het feit dat er verschillende soorten medewerkers zijn: de betaalde krachten en de vrijwilligers. Bij de vrijwilligers kan weer onderscheid gemaakt worden tussen gastvrouwen/-heren, gastdocenten en andere ondersteunende vrijwilligers (b.v. ict, secretariaat, tuin).

De scholing heeft vooral een uitnodigend karakter.

  

In een gesprek met een gast ben ik mezelf, maar ik ben niet met mezelf bezig.

 

De directeur (m/v)

De directeur is het gezicht, het boegbeeld van  de organisatie, met name wat betreft de externe contacten.

Hij geeft op een integrale manier leiding aan het THH. Hij/zij heeft hiervoor een aantal kwaliteiten zoals verwoord in de profielschets van 2014.

Voor hier is het belangrijk te vermelden dat het een man of vrouw is die authentiek is, die dienstbaar leiderschap laat zien en dit vooral doet op basis van zijn/haar verbindend vermogen, zowel intern als extern.

Hij /zij bewaakt de koers, inspireert, begeleidt, corrigeert. 

Een goed leider kent zichzelf en durft zichzelf ter discussie te stellen.

 

 

 

Web Analytics