Psychosociale oncologische zorg
in de thuissituatie

Voor de leesbaarheid zullen wij in het vervolg het begrip ambulante zorg hanteren. De ambulante zorg wordt gegeven door een ambulante ondersteuner.

Onder ambulante zorg verstaan we de zorg die in de thuissituatie verleend wordt. Mensen die van deze zorg gebruik maken wonen thuis en veelal zelfstandig ( al dan niet met hulp). De ambulante ondersteuner komt op huisbezoek of indien wenselijk op een andere locatie. Bij ambulante zorg gaat het er om dat cliënt ondersteund wordt bij het omgaan met moeilijke situaties, zodat hij zich staande weet te houden in een periode van onzekerheid en angst. De ondersteuning maakt de gebeurtenissen draagbaar doordat de ambulante ondersteuner de mens in de cliënt weet te erkennen. Het gaat over zorg verlenen vanuit het besef wat de ander doormaakt.De ambulante ondersteuner geeft de cliënt het gevoel als mens mee te tellen en niet alleen als zieke. De cliënt ervaart dat hij in deze moeilijke periode niet alleen is. Er is iemand die met hem het beste voorheeft en op wie hij kan vertrouwen.De ambulante ondersteuner kan ook psychosociale problemen opmerken en vervolgens verwijzen naar een andere (professionele) zorgverlener.Onze ambulante zorg is laagdrempelig, er is geen indicatie voor nodig en wij werken zonder wachtlijsten. Wij bieden zorgverlening vaak aanvullend op andere professionele zorg.Onze ambulante ondersteuners zijn intern getraind en geven vanuit een empathische grondhouding en anderen ook vanuit ervaringskennis hun steun.

Functieprofiel ambulante ondersteuner

> Inhoud van de functieDe ambulante ondersteuner begeleidt en ondersteunt mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden in de thuissituatie. De zorgverlening is aanvullend op de medische zorg en richt zich op de psychosociale problemen na de diagnose kanker.Een getrainde medewerker ondersteunt bij het omgaan met leven met kanker in een periode van onzekerheid en angst. Zij hebben de tijd, bieden een luisterend oor en tonen begrip voor de problemen en vragen van de cliënt.Indien gewenst zal de medewerker doorverwijzen naar therapeuten van het Toon Hermans Huis Noord-Limburg of naar andere professionele zorgverleners.

      > Kennis

* Kennis van de missie en visie van het Toon Hermans Huis
* Kennis van communicatie; verbale- en non verbale communicatie, inhoud/betrekkingsniveau, vragen stellen en luistervaardigheid
* Basis kennis over oncologie; feiten, ziekteproces en belevingsaspecten, gevolgen van kanker op fysiek, psychisch sociaal en spiritueel gebied en verwerkingsstrategieën
* Kennis van psychosociale aspecten bij kanker in het gezin, ( de partner, de kinderen), rouw en verlies reacties
* Kennis van de diverse diensten van het Toon Hermans Huis
* Kennis van de sociale kaart van de regio met betrekking tot psychosociale en oncologische zorg
* Kennis over het voeren van een huisbezoek. Objectieve- en subjectieve waarneming, afstemmen op de ander

      > Vaardigheden* Klant gerichtheid; onderzoeken van de wensen en behoeften van de gast en in dit perspectief denken en handelen. Interesse tonen in de ander.
* Luisteren/sensitiviteit; belangrijke boodschappen oppikken, de gevoelens, houding en motivatie van anderen onderkennen en daarvoor open staan.
* Samenwerken ( bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van de ander, de groep dan wel andere betrokken hulpverleners )
* Communiceren ( de essentie verbaal en non-verbaal overbrengen zodat deze begrepen wordt)* Zelfstandig kunnen werken maar ook goed kunnen samenwerken.
* Zelfkennis / zelfreflectie (inzicht in eigen identiteit, waarden, overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, interesses en gedragingen, het naar zichzelf kunnen kijken en daarbij het eigen handelen overdenken, ‘zichzelf een spiegeltje kunnen voorhouden’)

      > Persoonlijke kwaliteiten

* Empathie; het vermogen om je goed in de ander te kunnen inleven.
* Integriteit; handhaven van sociale en ethische normen in het werk ook als de verleiding of druk groot is.
* Betrouwbaarheid; nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties daarvan aanvaarden.
* Heeft een attitude van hoop en optimisme, open, oprecht, oordeel vrij.
* Gebruikt zijn/haar referentiekader op een terughoudende en bescheiden manier (‘ik ben mezelf, maar ik ben niet met mezelf bezig’ )
* Behulpzaam, belangstellend en hulpvaardig
* Sociaal, zorgzaam, verantwoordelijk.

Training en scholing
Ambulant werken vergt aanvullende training. Gesprekken thuis in de gezinssituatie vragen extra afstemming op de interactie tussen de verschillende aanwezige gezinsleden. Afhankelijk van de vraag zal de ondersteuner een gesprek met het hele systeem hebben of met een of enkele gezinsleden. Zulke gezinsgesprekken vergen meer luistervaardigheid en het oplettend zijn van wat wel en niet gezegd wordt.Het bevorderen van een open en oprechte communicatie, waarin gevoelens verwoord en gedeeld kunnen worden is essentieel. Dit gaat vaak niet vanzelf en daarin kan de ambulante ondersteuner een belangrijke rol vervullen.De ambulante ondersteuner is bereid kennis en vaardigheden die onvoldoende zijn verder te ontwikkelen via training en intervisie. Het Toon Hermans Huis Noord-Limburg biedt een basistraining met aanvullende modules die horen bij de rol van ambulante ondersteuner.Tevens wordt een coach gekoppeld aan de ambulante teams die de ondersteuners zowel individueel en als team inhoudelijk adviseert en bijstaat

Zelfstandig functionerende teams

* De ambulante teams zijn organisatorisch onderdeel van het Toon Hermans Huis Noord-Limburg. Zij werken onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. Zij werken vanuit de visie: “Hoe gaat het nu écht met U?” (2020-2023).
* Zij functioneren als zelfstandige teams en sluiten aan bij lokale ontwikkelingen.
* Zorginhoudelijk worden zij ondersteund door een coach en indien gewenst een medisch ethisch adviseur.
* Organisatorisch worden zij begeleid door een coördinator.
* Er zullen met de ambulante teams afspraken gemaakt worden over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het zelfstandig functionerende team.
* Aangezien ambulante ondersteuning vanuit een inloopcentrum een nieuwe ontwikkeling is zullen de teamleden zelf mee gaan ontwikkelen in deze zorgverlening. Onderliggende notitie vormt de basis, na evaluaties zullen er aanvullingen en aanpassingen kunnen komen op basis van praktijkervaringen.

Taakomschrijving coach ambulante teams

* De coach begeleidt het team volgens de methode van Positieve Gezondheid
* De coach bewaakt of gewerkt wordt volgens de visie van het Toon Hermans Huis Noord-Limburg
* De coach verdeelt de aanvragen voor ondersteuning
* De coach geeft zowel individuele aandacht aan de ambulante ondersteuners als ook groepsgerichte begeleiding en bespreekt de casuïstiek.
* De coach informeert en adviseert met betrekking tot de zorgverlening
* De coach motiveert en stimuleert het individu en het team
* De coach zorgt voor onderlinge verbinding tussen teamleden en het inloophuis in Venlo.

Taakomschrijving medisch- ethisch adviseur ambulante teams

* Deze is op afroep beschikbaar voor medisch- ethische vraagstukken.
* De adviseur kan door de ambulante zorgverlener en/of de coach benaderd worden
* De adviseur kan thema besprekingen organiseren op verzoek van het team
* De adviseur kan indien gewenst mee gaan op huisbezoek.

naar het overzicht van de producten